Regulamin sklepu jassem.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO jassem.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez WYDAWNICTWO MAGDALENA JASSEM, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bałtycka 12, 62-040 Puszczykowo, NIP:782-198-22-90, REGON: 639713455, oraz adres poczty elektronicznej: [email protected] wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki za pośrednictwem sklepu internetowego www.jassem.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez WYDAWNICTWO MAGDALENA JASSEM usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jassem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.jassem.pl;

 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod dresem www.jassem.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wydawnictwem Magdalena Jassem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 10. Ebook – tzw. e-książka, czyli książka w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych.

§ 2 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.jassem.pl dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 2. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij Zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych osobowych oraz wybranych Towarów.

 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.

 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WYDAWNICTWEM MAGDALENA JASSEM Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5.

§ 3 Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera DHL. Koszty dostawy wskazane są w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania na koncie Wydawnictwa Magdalena Jassem ceny należnej za złożone przez Klienta Zamówienie.

4. Dostawa ebooków polega na przesłaniu Klientowi linku, który umożliwia trzykrotne pobranie Ebooka w postaci pliku PDF.

§ 4 Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 92 1090 1463 0000 0001 0452 0240,

b) gotówką przy odbiorze Zamówienia,

c) e- przelewem,

d) kartą płatniczą.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 5 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Wydawnictwa Magdalena Jassem podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

 2. towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

 3. ebooków, jeżeli nastąpiło już ich pobranie przy użyciu przesłanego linku, co wynika z ich szczególnego charakteru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Wydawnictwo Magdalena Jassem

Ul. Bałtycka 12

62-040 Puszczykowo

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 6 Reklamacje dotyczące Towarów

1. Wydawnictwo Magdalena Jassem jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]. Wydawnictwo Magdalena Jassem zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Wydawnictwo Magdalena Jassem nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 7 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wydawnictwo Magdalena Jassem podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo Magdalena Jassem o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres [email protected].

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Wydawnictwo Magdalena Jassem zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem Magdalena Jassem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem Magdalena Jassem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa Magdalena Jassem .

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie m.in. przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jedna myśl do “Regulamin sklepu jassem.pl”

 1. lech bułczyński

  akceptuję regulamin

Komentarze są zamknięte